ekosystemtjänster · gräsmarker

Gräsmarker – därför är de viktiga

Två får i gröngräset.

Att gräsmarker är viktiga för den biologiska mångfalden är allmänt känt. Nu listar forskare ytterligare nio anledningar att värdesätta gräsmarkerna.

Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, och Lunds universitet har lett en studie där man har utvärderat gräsmarkernas ekosystemtjänster.

”Gräsmarker bör ges högre prioritet i landskapsplanering och förvaltning i framtiden, då de spelar en viktig roll i våra jordbrukslandskap och bidrar med många nyttor för samhället”, säger professor Jan Bengtsson vid SLU.

Man kom fram till att gräsmarkerna bidrar med följande viktiga ekosystemtjänster:

1 – Vattenhushållning. Gräsmarkerna är viktiga för att lagra vatten, reglera vattenflöden, och minska riskerna för översvämning.

2 – Erosionskontroll. Mark som är permanent täckt av växtlighet minskar erosion och förlust av matjord – till skillnad från de flesta andra brukade marker.

3 – Klimat. Permanenta gräsmarker lagrar stora mängder kol i jorden. Mycket mer än andra brukade marker och ibland lika mycket som skogsmarker.

4 – Djurfoder. Gräsmarker är viktiga som betesmarker för nötboskap och andra betande djur. De kan förse oss med kött och mjölkprodukter från marker som inte kan brukas på andra sätt.

5 – Pollinering. Insekter som humlor och bin trivs bland gräsmarkernas alla blommor. Ett flertal studier visar på bättre pollinering i närheten av naturliga gräsmarker.

6 – Biologisk skadedjurskontroll. Gräsmarker är bra habitat för nyckelpigor, jordlöpare och andra välgörande insekter som livnär sig på skadeinsekter.

7 – Mediciner. Växter från gräsmarker är viktiga som läkeväxter.

8 – Turism, rekreation och jakt. Gräsmarker uppskattas för utflykter, vandring, fågelskådning och jakt.

9 – Kulturhistoriska värden. Gräsmarker har ofta en lång historia. De är levande minnen av en tid då de var avgörande för djurens vinterfoder.

10 – Biologisk mångfald. Gräsmarker är värdefulla habitat för många växter, insekter, fåglar och andra organismer, både vanliga och hotade arter. Biologisk mångfald ses som en förutsättning för många andra ekosystemtjänster, som pollinering, biologisk skadedjurskontroll, och rekreation.

Källa: SLU news

Studien publicerades nyligen i vetenskapstidskriften Ecosphere. Läs studien här.

I kursen Äta jorden tar vi upp de olika ekosystemtjänsterna, förklarar hur de fungerar och hur vi kan göra för att förbättra markernas hälsa. Vi kopplar det till framtidens utmaningar för jordbruket. Läs mer om kursen här.

En kommentar på “Gräsmarker – därför är de viktiga

Kommentarer är stängda.