Kursens teman

Kursen kommer att ta upp ett antal samhällsutmaningar som har en direkt koppling till mat och jordbruk. För att läsa mer om vilka de här utmaningarna är, klicka här.

Kursens 10 avsnitt har varsitt tema. Under varje tema så kommer vi att undersöka hur vi kan arbeta med naturliga metoder för att ta oss an utmaningarna. Kursen inleds med en genomgång av hur ekosystemet fungerar.

Tema 1: Ekosystem och matjord

I det första avsnittet får vi lära känna ekosystemet, och får en genomgång av dess grundläggande funktioner. Den här genomgången blir ett slags ”karta och kompass”, som gör att vi bättre förstår vad vi har att göra med när vi pratar om mat och jordbruk. Oavsett hur vi väljer att producera eller skaffa fram vår mat, så kommer vi alltid att ha att göra med levande organismer, som är anpassade till det sammanhang som kallas ekosystem. Vi kommer lära oss att förstå hur de olika organismerna får sina behov tillfredsställda i systemet, genom utbyten med andra organismer, och varför detta är avgörande för oss när vi pratar om mat och jordbruk. Vi kommer också att komma in på grundläggande begrepp kring metoder inom jordbruket och hur dessa förhåller sig till det här systemet.

Läs mer om temat jordhälsa:

För biodiversitet, matförsörjning och klimat – nu satsar 82 länder på jordhälsa

Jorden är grunden för allt liv

”Den här krisen är minst lika allvarlig som klimatkrisen”

Tema 2: Vatten

När man pratar om klimatförändringarna, så handlar det inte sällan om vad som kommer hända med vattnet och nederbörden. Vi ser redan många exempel på vattenbrist och torka men även översvämningar. Men med rätt kunskaper om hur våra ekosystem fungerar, kan vi se till att styra vattnet så att det blir en resurs, i stället för ett problem.

Det här är en viktig nyckel till hur man kan bygga upp ett motståndskraftigt jordbruk, som bättre klarar påfrestningar, som till exempel skiftningar i vädret och klimatet.

Läs mer om tema vatten:

Vatten är liv

Vatten är en mänsklig rättighet

Tema 3: Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ingen ”lyx som vi kan unna oss lite vid sidan av”. Tvärtom – det är en förutsättning för en matproduktion som fungerar på lång sikt. På ett lite djupare plan så kan man säga att vi människor och vår livsmedelsförsörjning inte alls behöver vara ”ett nödvändigt ont”. Vi behöver inte bara arbeta med att minska våra skadeverkningar. Tvärtom – vi kan satsa på att tillämpa metoder som har en positiv inverkan, och som ökar den biologiska rikedomen och mångfalden. Vi kan samarbeta med naturen, och detta ger ett robust system som hela tiden förnyar sig självt och som bidrar med viktiga och nödvändiga funktioner. Då får vi en livskraftig livsmedelsproduktion som också ger oss näringsrik mat. Och då behöver vi inte sätta upp några murar mellan oss själva och naturen.

Läs mer om temat biologisk mångfald:

Grunden för världens matproduktion är hotad – FN utlyser årtionde för restaurering

Gräsmarker – därför är de viktiga

Ny plan för att rädda den biologiska mångfalden presenterad

Tema 4: Energi

I det här avsnittet kommer vi att prata om energin inom jordbruket, och hur vi här kan arbeta så energismart som möjligt. Då gäller det att börja med att undersöka vilka resurser man redan har. Hur kan ekosystemtjänsterna bidra med det som det annars hade behövts maskiner eller slitsamt arbete för att utföra? Hur kan resurserna styras dit där de gör mest nytta och blir minst belastning?

Tema 5: Näring

Näring är någonting som är nödvändigt för att vi ska kunna producera mat och för att maten ska ge oss det som vi behöver för att må bra. Men var ska näringen komma ifrån och i vilken form? Hur ska näringen tas fram och göras tillgänglig? Och hur ska vi se till att den hamnar på rätt plats, där den blir en tillgång, och inte ett problem?

Tema 6: Klimat

Vi har alla lärt oss att utsläpp av växthusgaser leder till att klimatet förändras. Men när vi pratar om lantbruk och gröna näringar, så har vi här en unik möjlighet. Växthusgaserna, och de ämnen som ingår i dem, kan omvandlas från problem till värdefulla resurser. Kolet från koldioxiden, kan till exempel via fotosyntesen omvandlas och lagras i biomassan och, inte minst, i jorden där den gör stor nytta. Då bygger man en hälsosam jord – grunden för en fungerande matproduktion – samtidigt som man tar växthusgaser från atmosfären. Dessutom så gör man livsmedelsproduktionen mer robust och motståndskraftig mot förändringar och påfrestningar.

I den här delen så går vi igenom hur olika metoder inom jordbruket får olika konsekvenser för klimatet, men också hur klimatet får olika konsekvenser för jordbruket, beroende på vilka metoder vi väljer. Vi sätter in klimatfrågan i ett större sammanhang med hjälp av kunskaper om olika ämnens egenskaper och kretslopp.

Läs mer om temat klimat:

EU satsar på kolinlagrande jordbruk

Tema 7: Hälsa

Maten som vi äter har en stor inverkan på vår hälsa. Idag ser vi till exempel att både undernäring och övervikt drabbar alltför många människor – och de är båda symptom på samma underliggande problem. Vi behöver undersöka hur vi kan producera mat som gör så att vi mår bra – inte mat som gör oss sjuka. I det här avsnittet tittar vi på kopplingarna mellan jordbruket, maten och vår hälsa.

Tema 8: Kvalité och smak

Mat är inte bara materia. Mat är upplevelser, kultur och gemenskap. Vi vill veta var maten kommer ifrån. Vi vill ha mat som är rik. Rik på smak, rik på näring och kvalité, och rik på äkthet och närhet till vad som är berättelsen bakom.

Visste du att mat som är framtagen med varsamhet och kärlek kommer att få en annan kemisk sammansättning? Den kommer också att bibringa en annan kemi, och en annan upplevelse till den som äter.

Tema 9: Positiva exempel

Runt om i världen finns lantbrukare som arbetar dedikerat med att utveckla sina metoder. Och genom inspirerande och lyckosamma exempel, sprider sig en ny medvetenhet från gård till gård, från familj till familj.

Det här fixar vi!

Det finns de som redan gör det!

Tema 10: En vision för jordbruket

Som avslutning på kursen kommer jag att skissa upp en vision för framtidens jordbruk. Den kommer att utgå ifrån var vi är idag, och resonera kring vilka steg vi kan ta mot en förändring. Den kan, tillsammans med kunskaperna som förmedlats under kursen, fungera som ett underlag för vidare samtal kring ämnet. Och – som inspiration till handling!